Bukás, áldozás és megbocsátás

Valahol megáll a hőskorszak,
valahol beütközik egy falba,
de a veszélyek újra meg újra
beterelhetik egy jobb irányba.

Kegyelemből és hit által,
nem az ember akaratára.
Mert jó az Isten, jót áraszt,
nem büntet, s nem hibáztat.

 Bukás folyamata

Először elvész a hit
ingatag, céltalan lelkivilágú lesz
feladja küzdelmeit, tevékenységeit
egyre gyengébb célokat ér el

Aztán elveszti önbecsülését
vesztes csatákat kezdi emlegetni, ismételni,
elfelejti győzelmeit, örömünnepeit

Elveszíti érdeklődését, tanítóit, barátait
tanulatlanság, butaság kezd elhatalmasodni
magány erőt veszen rajta, türelmetlenség uralkodik el

Elveszti s ezzel elveszejti az egyházát
feladja közösségformáló szervezeteit
a gonoszt kezdi szolgálni, megalkuvó lesz

Elveszti otthonát s rendre a családtagjait
utána még talpra állhat,
újabb (és újabb) családo(ka)t alapíthat / alakíthat
újabb és újabb otthont teremthet és támogatókat szerzhet köréje
de az előző életei folyton bekavarnak,
s mindig több és több mérget fecskendeznek mindennapokba

Ha pedig métely bekerül egy közösségbe,
s azt nem képes sehogy kilökni magából
már nem elég erős, hogy ellenálljon annak,
nem tudja kordában tartani, belátásra késztetni,
akár a legutolsó összetartó kapcsot is elveszítheti

S mindez az entrópia törvénye szerint zajlik
Ugyanis önmagában világ a tökéletlenség fele halad
S csak kitartó munkával mozdulhat fejlődés irányába
csak a Fennvaló közreműködésével lép jobb pályára.

“Legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.” (Luk. 10,3)

Kétségek közt

Szörnyű és kínos, amikor jól látható,
hogy segítségre volna szükség,
de nem szabad, nem engedik vagy nem illik.
előrelátható a bukás, az ismételt elborulás,
a végső szerencsétlenség bekövetkezte.
de nincs amit tenni, a lehetetlenség áll ellent

“Az vesse az első követ, aki nem hibázott,”
s oly példával járjon elöl, mi követendő,
mert az ki kardot ránt, kard által vész el,
s az, ki szelet vet, vihart arat ekképpen.

Időseknek pedig mindig igazuk van,
s az megváltoztathatatlan,
különösen saját háza táján.
Mert míg él, többnyire ugyanazt vallja,
mit alakított magának fiatal korban.

“Mindennek rendelt ideje van s ideje van az ég alatt minden akaratnak.” (Préd. 3,1)

(Fel)Áldozás

feláldozni magánéletet munkáért
feláldozni jó hírnevet előrelátható katasztrófa bekövetkezte ellen
feláldozni békés természetet gyermek fejlődő nevelkedéséért
feláldozni értékeket barátságért, jó viszonyért
feláldozni vagyont segítő szándékból

és vice versa

feláldozni barátságot vagyonért
feláldozni jöindulatot mértéktelen vagyoni gyarapodásért
feláldozni gyermekek jövőjét egy megrögzült eszméért
feláldozni előrelátható baj megelőzését jó hírnév megőrzéséért
feláldozni munkát, cselekvést ellenőrizetlen magánéletért

“Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?” (Márk 8,36-37)

Megbocsátás

A gonosz könnyen belopja magát a hozzátartozók gondolatvilágába,
innen folyton ellenségeskedést kreál, akadályok sorát taszítja alá,
hangsúlyváltással a jót rossznak képes beállítani s a rosszat jónak,
így módon mossa alá a fejlődő célt, s alattomos téveszméket járat.

Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4.32b)

„Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem? Akár hétszer is?”

„Nemcsak hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer is — válaszolta Jézus. (Mt 18, 21-22)

Kérjetek s adatik néktek

“Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7,7-8)

“Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” (Jn.12,24)

“Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára.” (Zsoltárok 66:18-19)

“Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18:19-20)

 

Kérünk, Sziklánk Te légy a hitben, Benned bízunk, Isten!

 

Reklámok

Az érzéketlenség keletkezése

Káros viszonyulások gyermekekhez

Gyermeknevelésben elkövetett legnagyobb hiba,
amikor nem engedjük fejlődni, kibontakozni,
mikor elvesszük önbecsülését, önértékelését,
visszafogjuk kibontakozási vágyát.

Csupán abból a földhözragadt megfontolásból,
hogy ígénye legyen a segítségünkre,
szoruljon ránk, ne tudjon kilépni bűvkörünkből,
s szinte tárgyi tulajdonunknak tartjuk.

Miközben lényegében nekünk volna szükségünk szeretetre,
de átruházzuk az igényt, megbéklyózzuk a védtelen gyereket,
hogy neki legyen ránk mérhetetlen szüksége,
bármi árán, a jövő bármily áldozatával.

Árva gyermekek sorsa

Száz meg száz ember szereti, kedveli és harcol érte,
de azért senki nem mozdít, nem képes tenni egy fabatkát sem,
hogy az oly szükséges stabil családi körülményekbe emelje.
A gyermekre ígényt tartunk, de a jövője nem számít.

Mert félünk, ezer és ezernyi múltbéli vésztől félünk:
hogy veszítünk pozíciónkból és háttérbe szorulunk,
vagy hogy beőrölnek a hozzátartozói
minden jó és gonosz indulatuk felhasználásával.

Hatalmi vágy bűvköre

Egyszerűbb a tudatlanság sötétségében tartani embertársunkat s úgy uralkodni felette
könnyebb betegség bélyege alatti hiszemben viselkedni vele s úgy előnyt kovácsolni
kényelmesebb elvenni hitét, önbecsülését, megfosztani cselekvésvágyától
megakadályozni az élet rendeltetése nyújtotta fejlődési, s otthonteremtési törekvéseiben

Sokkal “hasznosabb” kilátásba helyezni a támogatás és együttérzés megvonását
mindannyiszor saját utakra térne vagy új, ismeretlen szereplőhöz közeledne.

A félelem és félelemkeltés meglepően torz dolgokat képes világra hozni, elburjánzani
s az isteni jóakaratot emberi hiányosságokkal minősíteni cselszövő ördögi visszacsapó.

Ezek által pedig felmérhetetlen károkat lehet okozni,
mint minden ember és emberiesség elleni bűntettel.

Érzéketlen kéjelgési vágyból lerombolni embersársaink igazságérzetét
és saját lábára állási törekvését, önző pokoli mű kiteljesedése,
melynek nyomain elnyúló bosszúállás
és mély szenvedésekkel átszőtt utóélet keletkezik.

A kibicsaklott múlt életben tartása

Felnőve pedig a tisztázatlan múlt örvényeiben terelgetni,
kimúlt érzelmek utóhatásaiban, merő kicsinyes gonoszság,
öntipró jelenségek húzamos életben tartásában.

Fenntartani és fényesre mosni amortizálódott neveket,
anélkül, hogy engednénk megnyugtató alternatívát érvényesülni,
s ráülünk a gátlásaira s erősítjük azokat a saját felemelkedésünkért.

S nem tanulatlanság, hanem az emberi gonoszság
és rövidlátó félelem hatalomra jutásának megnyilvánulása,
a nárcisztikus skizofrénia uralkodási vágyának ördögi mivoltja.

Hab a tortán, amikor ezek után még megkérdik:
miért vagy szomorú, miért vagy mogorva, miért vagy haragos?
jól irányzott zárójelenetként pedig: na hogy vagy?

És így pontról pontra, fokozatosan lehet a süllyesztőbe taszítani.

A bukott hozzátartozók

Saját módszereiket erőltetik minduntalan, melyről bebizonyosodott káros volta,
saját régmúltjukat akarják tisztára mosni és átemelni szüntelen egyre másra.
Sokszor élnek azzal, hogy kijátszanak apró-cseprő nézeteltéréseket családtagok között,
gerjesztik a vitás réseket észrevétlen, s abból kamatoztatják saját talpra állásukat.

“Ha valakire megharagszol, rögtön győzedelmeskedett feletted”
de másként is: cselből, hatalmi pozícióból, zsarolásból.

Leggyakrabban hiába a sok szép szó, hiába a kedvesség,
felemésztődik erővel, hárpiás érzelmi behatással,
letiprón önző viszonyulással, ígénytelen megalázással.

Képesek kiprovokálni a legrosszabb tulajdonságokat,
azokat híresztelve gyakran példás színben tűnnek fel.

Az ördög pedig ott bújkál

Szülőnél megtévesztő birtoklási vágyban,
testvérnél kéjelgő megrontás módjában,
volt anyósnál a lealázó hangvételben,
volt apósnál súlytalan kioktató modorban,
közeli rokonnál lélekbemászó félrevezetésben,
távoli rokonnál a hideg közömbösségben,
barátnál pedig cserbenhagyás csapdájában.

és ott lappang minden magányban hagyó történésben.

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Mt 6,24).

A csapda előzményei

Mindez pedig érdektelen, mert
hideg hangú híreken növünk fel,
borzadályos rémtörténetek riportjain,
kegyetlen eseményekről szóló filmeken.
Szinte ígényeljük, sóvárogjuk
a gonosznak rajtunk való élősködését.

Jézus megkísértése az ördög által

 1. Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.
 2. És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
 3. És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
 4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
 5. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
 6. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
 7. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
 8. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
 9. És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
 10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
 11. Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.

Hipotétikus következmény

“Sokszor jobb hallgatni”, az igazságot eltussolni,
minthogy szívből utáljanak, lelkileg kitagadjanak.
Sokszor jobb alázatosnak lenni, meghunyászkodni,
Minthogy gyűlölet keletkezzen, és kihasználjanak.

Sokszor jobb leírni a bántalmakat, mint szóvá tenni,
elkerülendő, hogy a megsértő fél vérszemet kapjon.
Jobb volna csak magunknak jegyezni, s imádkozni,
mint haragost gyűjteni, s eltiporni létező jóindulatot.

Az ördög csapdái

Nem panaszkodás vagy keserű pirula mi alant van
Csupán egy velejéig romlott értékrend felvázolás.
Felmérhetetlen veszélyű az Istentelen mentalitás,
Próbára teszi a közel s távol lévőket egyaránt.

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

(Mt 5,4)

Az örökös kétpólus

Az önfeladás, beletörődés lassan művészetté alakul, a sok önzés, amikor csak az jó, ahogy önmagunk cselekszünk, teszünk, vagyunk, s minden egyebet ahhoz mérnénk.

Az Isten ellen való vétek megszámlálhatlan formáival képes megismertetni az a bizonyos kisördög, az a bizonyos bukott angyal.

Rajtunk áll, hogy melyiknek engedelmeskedünk: a Jó vagy a Gonosz óhajnak.

Rajtunk áll, hogy milyen célt szeretnénk kitűzni: a Pokol vagy az Istenországa építését.

De az igaz ragaszkodik az útjához, és a tiszta kezű ereje megnő.

(Jób 17,9)

Fájó kérdések – gonosz általi megszállottságok?

Miért van, hogy embertársaink kárát akarjuk
Miért élvezet másokat bajba keverni?
Főleg miért felemelő érzés családtagunkat megalázó helyzetbe hozni,
mi adhatja azt a téves gondolatot, hogy előbbre viszen minket az,
ha hozzátartozóinkat elbátortalanítjuk, bizonytalanságba taszítjuk?

Ha ráhárítjuk a felelősséget, áthárítjuk a nehézségeket,
erején felüli feladatokat várunk el,
dicséret és köszönet nélkül hagyjuk irántunk való jóindulatát,
kifordítjuk hozzáállását, kiforgatjuk szavait,
jóságát rosszindulatnak állítjuk be,
irántunk való jóhiszeműségét kétkedéssel fogadjuk?

Nem köztudott, hogy a venyige is csak kévében erős,
de egymagában, törékeny, értéktelen?
Miért taszítjuk ki azért magunk közül, aki másképpen gondolkodik,
miért nem vagyunk képesek elfogadni az eltérő gondolkodású véleményt?

Miért akadályoztatjuk felebarátunkat útja előrehaladásában,
miért fogjuk vissza céljai elérésében?
Felkaroló és pártoló embertársunk mitől mehet át
rosszhiszemű, kétkedő és szembeszegülő ellenlábassá?
Miért tudunk azon élvezkedni,
ha hozzátartozónkat felbosszanthatjuk?
Miért jelent örömet, ha kihasználjuk megismert gyenge pontjait
és folyton azon lovagolunk, azt tartjuk napirenden?

Miért torpanunk meg, mitől vannak a pálfordulások?
Miért megy át haragba a jókedélyű viszony,
ha másikunknál jobb előmenetelt érzékelünk:
Vagyoni növekedés észlelhető
családi béke körvonalazódik,
valamilyen szintű gyarapodás van kilátásban?
Mitől megy át segítségnyújtás akadályoztatásba?

Csak addig jók az embertársak velünk szemben, ameddig előnyben tudják magukat,
ameddig saját kontrolljuk alatt látják a másikhoz fűződő a viszonyt?

Miért korlátozzuk szabadságában,
miért tartjuk kordában,
miért zsaroljuk érzelmileg,
miért panaszkodunk,
hol a határa az irigységnek?

Nem mindannyiunk előnyére válik-e a gyarapodás?
Bármelyikünk fejlődése is nem az egész közösség javára van?
Ha hozzátartozónk jó színben, derűs hangulatba kerül, vajon nem mindegyikünk számára
felemelő hangulatot sugároz ki?
Ha valamelyikünk díjat nyer, ügyeskedik, kiemelkedő teljesítményt ér el könnyedén,
nem mindannyiunk örömére van?
Ha egynek is közülünk családalapítás lehetősége van kilátásban, nem az egész család/rokonság számára előrelépés nem mindannyiunknak boldog és felemelő érzés?

A gonoszságnak való alávetettség

Csak az ördög, a gonosz tudja azt mondani,
hogy egymagad élvezkedj csak, használd ki s vedd el másoktól a lehetőséget
mert attól leszel boldog, és ne törődj a körüllévőkkel.
Gyenge idegrendszerű szülők, önmaguk életével elégedetlen nyugdíjasok (különösen anyós / após szerepben), egyedül élő alkoholisták, kéjelgésben elveszett fiatalok gyakran esnek áldozatul e csábos kísértésnek.

Az Isten ellen való vétek az indokolatlan önzés, a mértéktelen önfényezés,
mások oktalan tiprása, és ezáltal másokkal együtt saját magunk sorsának megpecsételése.

Mert mindez az ördög nyújtotta kifényezett, rövid távú, illékony céljainak megvalósítása, amely hosszú távon mind szörnyű károkat okoz.

Nincs hát jobb dolog, mint ha az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is.

(Préd. 2.25)

Jó fele való törekvés

De felette való nagy hiábavalóság a fenti kérdéseken ődöngeni, mert ami eddig volt, az lesz ezután is. Amennyi gonoszság, rossszféleség és tiprás lezajlott, azok mind megtörténnek ezentúl is válogatás nélkül és semmi új nincsen a Nap alatt (Préd).

Sokkal inkább érdemesebb szebb dolgokra figyelni, és bármily kevés jóért, ami megadatott, hálásnak lenni, .

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete.

(Zsoltárok 107,1)

 

Érzésekben pálfordulás

Szerepcsere vagy tévedés

Van, mikor jóság, segítség visszájára fordul
amikor a szekér előzni kezd
s megpróbálja húzni a lovat.
Van, amikor semmi nem elegendő.
Megtévesztés, összetévesztés,
rossz hasonulás, ördögi vonzás,
elfogadás merő hiánya a jellemző.
De korrigálható, kiismeréssel jóra fordítható
Hogy utólag minden legjobbnak tűnhet fel.

„Majdnem minden ember kiállja a csapásokat, de ha próbára akarod tenni valaki jellemét, adj neki hatalmat.” Abraham Lincoln

Értékelés a megpróbáltatásban

Mindig is voltak haramiák, ingyenélők, lopakodók,
haragvók és pszichés zavarokban szenvedők,
kik erős kivételek az erős szabályszerűségben.
Akik próbára teszik az egyszerű emberek jóindulatát
megedzik és megerősítik a jóra törekvést ezáltal.

De Jó az Úr,
átértékel minden érzést,
átváltja a rosszat jóra.
Bántó bűntudat helyébe
felemelő bűnbánatot ád.

21. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!
22. Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
23. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint.
24. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.

(Jeremiás Siralmai 3.)

Rossznak veszendőre való ítélte

Jöhet nyugodt életet felzavaró népvándorlás,
megszokott értékrendeket felkavaró migráció,
s a fiatalkori kicsapongó élet is visszacsapong.
Lanyhuló, lappangó, irigységbe hajló, zárkózott,
eltunyult életvitel lobban leghamarabb lángra.

“Itt van Isten s itt van a teremtett mindenség. Az Isten jó. Hatalomban, magasságban végtelenül fölötte áll ugyan mindennek, de éppen mert jó, teremtményei is jók. S azonfelül íme, egészen körülveszi és átjárja őket. Hol van tehát a rossznak fészke? Honnan és mely úton jutott ide? Mi a gyökere, mi a csírája? Vagy alán nincs is? De miért félünk, miért óvakodunk tőle, ha nem létezik? Ha pedig oktalanul félünk, akkor maga ez a félelem, szívünknek ezen ingyen kínzó hóhéra, rossz, s annál gonoszabb rossz, hogy nincs okunk félni s mégis félünk!

Következőleg vagy tényleg megvan a rossz, s ez oka félelmünknek, vagy pedig a félelem maga a rossz.”

(Szt. Ágoston – Vallomások V. 2)

Remény a reménytelenségben

Kérlek uram vedd el tőlem a gonosz gondolatokat!
Zavarkeltettségben is megtalálható a felemelő,
számít vagy sem, jelentős vagy jelentéktelen
ki mit mond, kinek, mely minőségben,
mikor, hogyan és milyen összefüggésben.
Jóvá tevés vagy elengedés meghozza gyümölcsét,
egy szép napon elérkezik a várva várt megújulás.

„Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig először, mindig utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság… a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meghalni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad. És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.”

(Hamvas Béla)

Szenvigasz

Vakremény

Mily megkönnyebbülés tudni
hogy valakire valamiben nem számíthatunk
s mekkora teher, amikor csak várunk
s telik az idő vak reménykedésben
elmúlik, elvész minden lehetőség
vagy bezúdulón ellenkezője jut
mint jóhiszeműen feltételezhető volt.

“Hiszem, hogy a szenvedés a tudatlanságból ered, s az emberek azzal okoznak másoknak fájdalmat, hogy önnön boldogságukat és megelégedésüket keresik. Csakhogy az igazi boldogság a belső béke és egyensúly eredménye. Ezt pedig önzetlenséggel, szeretettel és a mások iránti együttérzéssel érhetjük el. Nem pedig haraggal, önzéssel és mohósággal.”

(Dalai Láma)

Elutasítás

Az emberek nagyon szeretik a mártírokat
alig várják, hogy kiélhessék a saját szenvedéseik áthárítását
bármi úton módon, minden eszközzel
legegyszerűbb hozzáállás pedig
abnormálisnak beállítani ki másként vélekedik

“szelídséggel végezd dolgaidat, és az emberek dicséretén fölül szerettetni is fogsz!

(Sirák Könyve 3,19)

Saját út

Elmúlt az az idő, amikor az apák eszik meg a zöld egrest, és a fiúknak vásik el a foga. (Közmondás)

tanuld meg, hogy mindig többet kell teljesítsél, mint társaid, mint ellenfeleid
mindig egy lépéssel előbbre kell légy, mint ahogy körülötted lévők gondolják
többszörös kisebbségi helyzetedből adódóan mindig egy fokkal többre kell képes legyél
több mindent felmutassál, hogy ugyanazon szinten tarthassanak

  1. És lőn az Úr szava hozzám, mondván:
2. Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele?

(Ezékiel 18: 1,2)

Békés harc

A gonosz nem tud mit kezdeni a jósággal
bizalommal, kedvessséggel s szeretettel
ezek előtt meghajol és meghunyászkodik
alázatos szolgaként csendben leülepszik

14. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
15. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
16. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
17. Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetöket a földről.

Zsoltárok 34

Felülkerekedés

De erőre kap a gonosz és elburjánzik
amint öntözést kap, kisördögre talál
s csepp rosszindulattal kerül szembe
mert legyőzi azt simán bekebelezi
felfalja egyben, s folyton bűnre készteti
majd nem felejti mindegyre orra alá dörgölni

14, Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:
15, Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.

Zsidókhoz írt levél 12

Csend igazsága

Zajos a világ, elborít minden csodát,
elégedetlenségben ássa végső árkát,
jóakaratú lelkek elveszejtő csapdáját,
szándékos hergelésen élvezkedő báját.

Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel

Segítsd azt, kit ellenségnek vélsz
Támogasd, aki néked rosszat akar
Kedves légy, ha durván bánnak veled
Bátorítsd a jóra a gonoszul viselkedőt

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.
Mert ha csak azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, a kik őket szeretik.
És ha csak azokkal tesztek jól, a kik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. (Lukács 6. 31,32,34)

Bocsásd meg a szülők bűneit
a szülők ellen elkövetett bűnöket
legyen járható az az út, ami csak jóra vezet
s nem enged döbbenetes tévelygéseket

Ne engedd, hogy bántsanak

Reflexből megbántásra megbántás a válasz
sértegetésre visszasértegetés, mind olaj a tűzre
hiába az elengedés és ösztönös viselkedés
hosszú évekre aláás, ha a szív nincs a helyén
s az erőnlét, lélekjelenlét nem elég

Ahol a harag felüti a fejét, ott rombol, dúl fúl
s válogatás nélkül teszen tönkre mindent
bármily erős, kemény képlékeny vagy hitbuzgó légyen
tönkretesz egészséget, barátságot, emberiességet
jó rokoni-testvéri viszonyt, szülő-gyerek kapcsolatot
s csak rombol, zúz, s nem nézi, milyen értéket

Szabj korlátot, s határold körül a jóérzés vonalát
Személyed teherbírását legjobban tenmagad tudhatod

A letörölhetetlen bélyeg?

Az örök bélyeg lemoshatatlan, felejthetetlen

évek munkája, míglen befedést nyer
pillanatok műve ahogy ismét elébukkan

gonosznak állandó sakkban tartó eszköze
leigázó igaztalan ténykedés
hitben aláásni, hiteltelennek beállítani
szavahihetőségben megkérdőjelezni
épelméjűségben kifacsarni
csak a kompromittálót észben tartani
félelem kordáit felhasználón
örökösen cselszövés áldozatára kerülgetni

Élőnek élő, holtnak holt a barátja (népi mondás)

Mert meg van írva, hogy az élők az élőkkel, s holtak a holtakkal.

“Jézus határozottan tanít arról is, hogy a halottak lelkei nem járnak vissza az élőkhöz. Isten megtiltott minden kapcsolatot élők és holtak között. A spiritizmus nem az elhunytakkal hoz kapcsolatba, hanem démonokkal, és ennek mindig megvan a súlyos következménye is.” (Cseri Kálmán – Pasaréti prédikációk)

“De hiszen hallottad az öregektől: holtnak holt, élőnek élő a társa; könnyen megorvosolhatod dolgodat, még fiatal ember vagy, kaphatsz még jó feleséget, nem holtak meg mind a jók (…)” ( Szilágyi F.: Elmét vidító elegy-belegy dolgok 106 )

Gyerektörődés

A gyerek pedig meghálálja, ha jó kezekben van
s megbosszulja a káros nevelkedés hatásait

A gyermeknek szüksége van mindegyik szülő
mindkét ágú hozzátartozók
törődésére, példamutatására
örökölt tulajdonságok feltérképezésére
azok részletes megértésére

“Ne aggodalmaskodjatok…”

“Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,34)

“Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.”
“Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.”
(Lukács 12. 27, 31)

“Köszönöm, hogy mindennap megtart a kegyelem.”

Én még mit sem tudtam rólad…

 

“Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom,
Biztonságot csak Tőled kapok.”

Jósággal a Gonosz ellen

Nem csak rossz adatik e földön,
létezik mindenütt jóság és megértés,
tapintatosság és elfogadás.

egymilliocsillag

És – akár minden józan ésszel ellenkezve – érdemes azt az utat választani, amely mindenkinek valamennyire jó, bár néha kellemetlen,
de nem csupán keveseknek nagyon jó és többeknek nagyon rémséges.

 • 15. Ő pedig monda: Ímé a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez, és az ő isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után
 • 16. Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem.
 • 22. Így tért vissza Naómi, és vele a Moábita Ruth, az ő menye, a ki hazatért Moáb mezejéről. Megérkezének pedig Bethlehembe az árpaaratás kezdetén.

(Ruth könyve)

Azon nagyszülők pedig, akik néha oly rémséges szerepet öltenek, nagyon is jóindulatúak belül, és úgyszintén a legjobbat akarják a maguk módján, csak el kell találni a hangot, amivel megszólíthatóak.
Hogyha egy tálentumot rábízott az ember(ek)re a Fennvaló,
akkor azt ápolni, gondozni és megosztani érdemes,
máskülönben az egész tálentum elsorvad és visszafejlődik.

Együttesen pedig sokkal könnyebb távol tartani / elűzni a gonoszt,
mint egyénenként kínlódni, hárítani és továbbtaszítani,
felelősségeket és minden baj okát kijelölt ellenségképre zúdítani.

  28. Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
29. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
30. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
31. De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

(Ézsaiás 40)

Köszönet és hála tehát azért,
mindazon jóért és szépért,
ami a nyomorúságban
félreértés, megnemértés,
akadékoskodás és gyengeségek
közepette történt.

A harag, rosszindulat a gonosz munkája
az ördöngösség mindent kikezdő műve, “jóért sosincs harag”.

Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy Téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a Te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.

Mennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dicséretem,
Téged dicsér egész világ,
Néked köszön a kis virág,
Erős vihar, kis gyenge szél,
Tenger, patak rólad beszél.
Az ég s a föld telve veled,
Legyen áldott a Te Neved!

Mennyben lakó én Istenem,
Könyörgök, légy mindig velem!
Ha kél a fény napkeleten:
A Te szemed rajtam legyen,
És ha leszáll napnyugaton:
Te légy, Atyám, az oltalom!
Terjeszd ki rám áldó kezed,
Legyen áldott a Te Neved.

(Pósa Lajos)

Mennyben lakó én Istenem (unitarius.org – mp3)